top of page

 הרשמה לקפיץ קפוץ

​כל מתעמלת חייבת להיות רשומה לפני הגעתה לאימון הראשון.  אין כניסה לאולם בלי הרשמה מוקדמת!!!!

דמי רישום
דמי רישום

כל מתעמלת חייבת בדמי רישום בסכום 200 ש"ח לשנה. 

החיוב יתבצע מייד בעת הרשמה לקפיץ קפוץ. 

בביטול רישום עד 31.8.23 (הודעה בכתב), ינתן החזר של 150 ש"ח.

מ- 3.9.23 לא מוחזרים דמי רישום.

ביטולים

ביטול פעילות אפשרי עד יום 15.1.2024, לאחר מכן התשלום עד סוף יוני.

יש להודיע בכתב (דוא"ל לsec@gymnastics.co.il) עד ה15 לחודש כדי שנעצור את התשלום לחודש הבא. אין החזר רטרואקטיבי. אין החזר דמי הרשמה. 

החזר תשלום מכל סיבה שהיא, לאחר ניכוי עלויות סליקת אשראי בתוספת מע"מ ועמלת החזר (כחוק). 

​כל מתעמלת חייבת להיות רשומה לפני הגעתה לאימון הראשון.  אין כניסה לאולם בלי הרשמה מוקדמת!!!!

מדיניות ביטולים
רישום

ללחוץ על הכפתור "הרשמה". חלון חדש יפתח:

  1. חשוב: התשלום המיידי יכלול דמי הרשמה. התשלום הראשון של עלות החוג יחויב ביום 20.8.23 והתשלומים הבאים יחויבו בכל 20 לחודש.

  2. ההרשמה מסתיימת בקבלת אישור בדואר אלקטרוני. ללא קבלת מייל אישור- ההרשמה נכשלה. נא לנסות שוב.

הוראות הרשמה

​כל מתעמלת חייבת להיות רשומה לפני הגעתה לאימון הראשון.  אין כניסה לאולם בלי הרשמה מוקדמת!!!!

הנחות

קפיץ קפוץ הינו גוף פרטי, שאינו מחייב לתת הנחה, ועושה זאת בהתנדבות ומתוך הכרה בחשיבות העזרה למי שזקוק לכך.

עם זאת, התקציב מוגבל, ויוכל להנתן לזקוקים לכך יותר, ובשיעורים משתנים.

הנחה לאחיות ניתנת דרך מערכת הרישום.

אין הנחה עבור דמי הרשמה.

ועדת הנחות -

  • הגשת בקשה לועדת הנחות לבעלי אישורים מלשכת הרווחה על מצב כלכלי קשה או למשפחות שנקלעו לקשיים כלכליים משמעותיים או פתאומיים.

  • יש לשלוח מכתב בקשה מפורט המסביר את הנסיבות לבקשת ההנחה.

  • למכתב יש לצרף טופס בקשת הנחה, אישור לשכת רווחה, 3 תלושי שכר אחרונים (או דוחות מס לעצמאיים). ופירוט כל מקור הכנסה אחר (קצבאות, מלגות וכו‘).

  • תקציב ההנחות מוגבל ויחולק בין המשפחות שביקשו ונמצאו זכאיות באותו שנה, לפי רמת זכאותם.

  • הנחות ינתנו בעדיפות לבנות שכבר נמצאות בחוג ונמצאות בכיתות ד‘ ומעלה.

  • לא יתקבלו בקשות להנחות לאחר ה 9.10.2023.

  • הגשת בקשה לא מהוה אישור לקבלתה.

  • בקשה ו/או הנחה בתוקף לשנת פעילות אחת בלבד ומחויב בקשה חדשה כל שנה.

הנחות

​כל מתעמלת חייבת להיות רשומה לפני הגעתה לאימון הראשון.  אין כניסה לאולם בלי הרשמה מוקדמת!!!!

bottom of page