top of page
תקנון

 

בס"ד,

תקנון כללי – אתר ופעילות

הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.1. "קפיץ קפוץ בע"מ" ו/או "קפיץ קפוץ " – ח.פ 514375781.

1.2. "הפעילות, החוגים, קבוצה וכד' – פעילות ו/או הרשמה לפעילות של קפיץ קפוץ בע"מ (להלן גם קפיץ קפוץ ).

1.3. "גולש" - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר קפיץ קפוץ בע"מ באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט.

1.4. "משתתף" – מי שרשם, ומי שנרשם לאחת מפעילויות קפיץ קפוץ.

1.5. "הרשמה" – הרשמה בהתאם להוראות בתקנון זה.

2. כללי

2.1. הוראות תקנון זה ודפי האינטרנט הקשורים לכל שנת פעילות, יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר או בפעילות, ועל כל רכישה שתתבצע על ידך, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קפיץ קפוץ. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. יש לקרוא גם את אתר האינטרנט כולל חלק השאלות (FAQ) וכללי הפעילות כדלקמן.

2.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע, וגם היפוכם של דברים.

2.4. כותרות הפרקים מובאים לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.5. קפיץ קפוץ הינה חברה לפעילויות שונות, רישום לפעילות מתבצע דרך רשת אינטרנט, בדוא"ל, בכתב ודרך הטלפון.

2.6. גולש שגילו מתחת לגיל 18 רשאי לעיין בתכנים המפורסמים באתר והרשמתו לפעילות, מהוה הסכמה של הוריו להרשמה.

היה ונרשם משתתף אשר גילו מתחת לגיל 18, אין קפיץ קפוץ אחראי על ההרשמה ולא תעלה כל טענה כנגד קפיץ קפוץ על התשלום בפועל.

3. תשלומים בגין רכישה באתר

3.1. התשלום בגין הרשמה לפעילות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע הרשמות באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של קפיץ קפוץ, כאשר תשלום התמורה עבור הפעילות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.

אין קפיץ קפוץ מתחייב לכבד את כל סוגי כרטיסי האשראי.

3.2. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם להרשמה לפעילות ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי קפיץ קפוץ .

3.3. עם זאת, לגולש אפשרות לבצע הזמנה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי סביר אחר, ולשלם ל-קפיץ קפוץ במזומן (במשרד בלבד בתיאום מראש) ו/או בצ'ק (עד שני צ'קים לשנת פעילות) או בהעברה בנקאית, והכל על-בסיס משא ומתן מסחרי בין קפיץ קפוץ למשתתף, ובהסכמת הצדדים.

4. ביצוע הרשמה/הזמנה/רכישה

4.1. תיאור הפעילות ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד, ובהתייחס לשנת פעילות המתאימה. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

4.2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: פרטי הנרשם לפעילות והוריו בהם: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; מס' זהות או דרכון, תאריך לידה של הנרשם לפעילות, מוסד לימודים וכתה, וכו'. פרטי כרטיס האשראי של המשלם (מספר, תוקף וכו'). זיהוי הפעילויות אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר.

4.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל קפיץ קפוץ ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.

4.4. קפיץ קפוץ מצהיר כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי ניהול הפעילות, ולצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין, לא יועבר לכל צד שלישי (למעט לצורך תיאום בין הורים להסעות וכד'). קפיץ קפוץ מתחייב להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.

4.5. הקלדת הנתונים כאמור על ידי המשתתף ושליחתם, כמוה כהתחייבות של המשתתף לרכוש את הפעילות ולשלם ל-קפיץ קפוץ את מחירו הנקוב באתר.

4.6. המשתתף מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר ל-קפיץ קפוץ את הסכום בו התחייב המשתתף.

5. ביטול עסקה

5.1 ביטול הרשמה ייעשה עד 15/1 בכל שנת פעילות, לא יוחזר כסף במקרה של ביטול לאחר מועד זה, וההחזר יהיה לפי כללי ההחזרים המופיעים בחוזר שנת הפעילות. הודעה על הביטול תימסר בפקס / דוא"ל / דואר, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.

5.2 החזר לפי כללי ההחזרים יכול ויבוצע בהעברה ישירה לחשבון הבנק של הלקוח, וזאת עד ה-15 לחודש שלאחר הודעת הביטול, או דרך כרטיס האשראי, וזאת לפי החלטת קפיץ קפוץ . מההחזר ינוכו דמי סליקה ועמלות גביה והחזר כחוק.

6. המוצרים באתר ואספקתם

6.1. הפעילויות המוצעות למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של קפיץ קפוץ .

6.2. קפיץ קפוץ רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6.3. לאחר שבוצעה הרשמה על ידי המשתתף, קפיץ קפוץ תשתדל להתחיל לטפל בהרשמה בהקדם ובמידה ובפעילות נותרו מקומות פנויים והפעילות מתאימה לנרשם, אזי קפיץ קפוץ ישאף כי המשתתף יקבל את אישור ההרשמה בתוך 5 ימי עבודה. במידה והפעילות תבוטל ביוזמת קפיץ קפוץ המשתתף זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי המשתתף, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי קפיץ קפוץ בקשר עם העסקה. מודגש כי בהרשמה לקבוצה שאיננה מתאימה, או לקבוצה מלאה – ההחזר יבוצע בניכוי עמלת סליקה.

6.4. בהרשמה לקבוצת פרחי/טרום/נבחרת על הנרשם לוודא עם רכז הסניף את התאמתו לקבוצה טרם ביצוע התשלום. כמו כן, בהרשמה מאוחרת מ-10 ימים מאז תחילת שנת הפעילות, יש לוודא כי יש מקום פנוי בקבוצה, טרם ההרשמה.

7. התשלום

7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר ל-קפיץ קפוץ לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כהתחייבות לשלם באמצעי אחר על ידי המשתתף.

7.2. הגעה לפעילות ללא תשלום, מהווה התחייבות לביצוע התשלום בהקדם.

7.3. התמורה תשולם לפי הפרטים המופיעים באתר לגבי מחירי הפעילות.

7.4 השתתפות בשיעור נסיון מחוייבת בתשלום, אלא אם כן, המתעמלת לא ממשיכה מעבר לשיעור זה באותה שנת פעילות.

7.5 במקרה של שינוי שיעור המע"מ בטווח של עד 2% מהשיעור הידוע בתחילת שנת הפעילות, לא יבוצעו שינויים במחיר.

8. אחריות

8.1. התשלומים באתר קפיץ קפוץ מועברים באמצעות חברת סליקה, בה תבחר קפיץ קפוץ. המשתתף מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של קפיץ קפוץ בלבד וכי חברת הסליקה הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.

8.2. כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.

9. כללי

9.1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. קפיץ קפוץ תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה קפיץ קפוץ רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

9.2. קפיץ קפוץ תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין;

3. במקרה של כוח עליון, מגפה, מחלה מפושטת, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה או המשך פעילות תקין.

4. במקרה וההרשמה היתה לפעילות לא מתאימה לנרשם, או שהפעילות בוטלה.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בהרשמה.

9.3. קפיץ קפוץ תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד ההרשמה.

9.4. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של קפיץ קפוץ ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי קפיץ קפוץ בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור קפיץ קפוץ בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של קפיץ קפוץ , ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת התוכנה, חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.

9.5. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי קפיץ קפוץ יהיה בבית משפט מוסמך בירושלים.

10. אבטחת מידע ופרטיות

10.1. קפיץ קפוץ מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL .

10.3. במקרים שאינם בשליטת קפיץ קפוץ ו/או נובעים מכוח עליון, ו/או מהתקפה מכוונת, קפיץ קפוץ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.4. קפיץ קפוץ מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע הפעילות, ושימוש סביר לטובת הפעילים.

11. כללים הנוגעים למגפת הקורונה:

11.1 במקרה של סגירת הפעילות על פי חוק, ינתנו אימונים חלופיים במידת האפשר. במידה ולא ניתן יהיה להשלים אימונים, ינתן החזר על השיעורים שבוטלו ולא הושלמו.

11.2 מההחזרים הנ"ל, ינוכו עלויות סליקת אשראי (0.85-3.3% תלוי כרטיס, בתוספת מע"מ), ועמלות החזר (2-10 ₪ תלוי דרך ההחזר).

11.3 במקרה של מחלת מתעמלת מעבר לשלשה שבועות, על פי אישור רפואי, כמו בכל מחלה אחרת, ינתן החזר באימונים.

11.4 בשום מקרה, לא ינתן החזר על דמי ההרשמה.

12 כללי הפעילות

12.1 הפעילות הינה למתעמלות בריאות, ללא כל מגבלות או מחלות כרוניות. על כל מחלה/מגבלה יש להביא אישור רופא המאשר להתעמל למרות הנ"ל, ורק לאחר אישור קפיץ קפוץ ניתן יהיה להתעמל. ההחלטה לאשר פעילות למרות מחלה/מגבלה, הינה בידי קפיץ קפוץ בלבד, (גם במקרים בהם יש אישור רפואי לפעילות).

12.2 חובה להודיע ל- קפיץ קפוץ על כל שינוי במצב הבריאותי של מתעמלת.

12.3 אין ל"קפיץ קפוץ" ו/או לתהילה פרנקל ו/או לרכז/ת סניף הפעילות, אחריות כלשהיא על הקורה מחוץ לאולם, על ההורים החובה לדאוג לבטחון המתעמלות עד האולם וממנו.

12.4 בהתעמלות מכשירים ישנו סיכון של פציעה. ההרשמה לפעילות מאשרת את הידיעה כי יתכן ותארע פציעה.

12.5 ביטוח תאונות אישיות על כל מתעמלת להסדיר באופן עצמאי (יתכן וקיים דרך הרשות המקומית).

12.6 חובה לצייד את המתעמלות בבגד התעמלות כפי המפורט באתר.

12.7 במקרה של ביטול אימון בשל מגפה, מלחמה, תקיפה, מזג אויר, כח עליון, וכד', קפיץ קפוץ יהיה רשאי לא להחזיר אימון ראשון שבוטל (או 2 אימונים שבוטלו בסניף הפועל פעמיים בשבוע, או 4 אימונים שבוטלו בקבוצה הפעילה פעמיים בשבוע לשעה וחצי).

12.8 הרשמה לפעילות, הינה הרשמה רב שנתית, ותהיה תקפה בכל שנות הפעילות שילדנו ישתתפו בהם. אנו מאשרים כי קראנו והסכמנו לכללי הפעילות, ונתעדכן בכל שנת פעילות בכללי הפעילות החדשים, מאחר והכללים העדכניים בזמן ההרשמה הם הקובעים.

12.9 אנו מאשרים לגבות, גם סכומים הקשורים לפעילות מיוחדת של החוג (כדוגמת נסיעה למכון וינגייט, השתתפות בפעילות קיץ, תחרות (כולל תשלום למארגני התחרות, להסעה ולבדיקות רפואיות לפי הצורך)), ובלבד שנאשר את ההרשמה לאותה פעילות.

12.10אנו מאשרים ל- קפיץ קפוץ לשלוח לנו מידע על פעילויות קפיץ קפוץ השונות בדוא"ל, ו/או ב-SMS ו/או באמצעים דיגיטלים דומים.

12.11 יש לוודא שהמתעמלות מגיעות לכל שיעור עם תיק (למניעת אבידות), בקבוק מים, שיער אסוף, וללא תכשיטים.

12.12 אין ל- קפיץ קפוץ כל אחריות על חפצים אישיים, (גניבה, אובדן או נזק) – והביטוח, ככל שקיים, איננו מכסה חפצים אישיים. דברים אלו אמורים גם לגבי משקפי ראיה, ולכן על המתעמלות לנהוג במשקפיים משנה זהירות.

12.13מטעמי בטיחות לא ניתן ללבוש חולצות או גופיות מעל בגד הגוף אלא רק מתחתיו.

12.14 נעלים - בהתעמלות קרקע, מתעמלים יחפות. למי שלא נח, ניתן לרכוש נעלי קורה, ג'ז או בלט, אך לא נעלי התעמלות רגילות.

12.15 מועדים בהם אין פעילות, או שינוי משעות הפעילות, נמצאים באתר האינטרנט, בתוך לוח השנה.

12.16 בימים בהם יורד שלג, הפעילות תתקיים ככל שלהערכת הנהלת קפיץ קפוץ ההגעה לאולם וממנה בטוחה. במידה ואימון מתבטל בשל שלג, נשתדל להחזירו במועד אחר, אך לא יבוצע החזר כספי במידה ולא ניתן היה להחזירו.

12.17 לעיתים נדירות, עקב דרישת בעלי האולמות, יתכן שינוי ביום/שעות/מקום הפעילות, הודעה תמסר בסמוך לשינוי.

bottom of page